Tin nổi bật

4. Bài kệ ngộ Thiền của ông Trần Công Sơn, Úc

Ông Trần Công Sơn, sinh năm 1953, tại Sài Gòn, cư ngụ tại nhà số 10/25-27, đường Sation, Fairfield, New South Wales, Australia. Khi ngộ thiền ông có viết 2 bài kệ 55 câu:

    Hôm nay con đến Linh Sơn
Mọp đầu cúi tạ, đôi dòng lệ rơi
    Hỏi mình: Tân Diệu có gì?
Con đường giải thoát, lìa xa luân hồi.

    Trước kia tìm đó tìm đây
Ba mươi năm chẳn, mới về đến đây
    “Đất Rồng” lại mọc núi Linh
Truyền trao mật pháp cho người có duyên.

    Hỏi mình: Tân Diệu giúp gì?
Giúp người quyết chí, biết đường về quê
    Giúp con phân biệt rõ ràng
Đường nào giải thoát, đường nào trầm luân.

    Hỏi mình: Tân Diệu thấy gì?
Thấy lời Phật dạy: rõ lời Thấy, Nghe
    Nếu ai nhận được tánh Nghe
Sống với tánh Thấy: dứt dây buộc ràng.

    Tức khắc hết khổ hết nan
Sụp lạy ba lạy muôn vàn biết ơn
    Hỏi rằng: Tân Diệu dạy gì?
Dạy mình biết chắc con đường về quê.

    Khi vào chánh điện Thiền tông
Mắt nhìn Tôn Tượng, tâm mình đã an
    An liền, nhìn thấy Phật gia
Phật gia thanh tịnh, Phật gia thanh bình.

    Mọp đầu cúi lạy Phật linh
Ngước lên Tôn Tượng, chân mình lui ra
    Lui ra, dòng lệ chan hòa
Thân tâm an nhẹ, Phật gia hiện liền.

    Tân Diệu chùa rất linh thiêng
Giúp người giải thoát, ra ngoài trầm luân.