Tin nổi bật

1. Bài kệ ngộ Thiền của ông Từ Quốc Công, Pháp

Ông Từ Quốc Công, sanh năm 1937, tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, cư ngụ tại Tp. Montpeller, nước  Pháp. Khi ông ngộ thiền, ông có viết bài thơ 16 câu:

       Xưa nay tôi nguyện tôi cầu
Ngày, đêm, sáng, tối, lúc cầu, lúc xin
       Thân tâm mỏi mệt nhức mình
Chẳng thấy gì  lạ chẳng linh chút  nào.

       Thiền tông đọc trước đọc sau
Tâm tánh yên lặng dâng trào huyền linh
       Tự  mình hiểu biết nơi mình
Tâm kia phát sáng tự mình biết thôi.

       Không ai kiểm chứng lời tôi
Mong nhờ tác giả trình tôi với Thầy
       Cớ  sao tôi được như vầy?
Mong được vị Thầy chỉ rõ cho tôi.

       Vì  tôi hiện ở xa xôi
Mong nhờ tác giả vì tôi hỏi giùm
       Ơn này tôi nguyện trọn mang
Phật tánh hiển lộ vô vàn biết ơn.