Tin nổi bật

3. Bài kệ ngộ Thiền của ông Trương Trọng Truyền, Kentucky – Hoa Kỳ

Ông Trương Trọng Truyền, sinh năm 1952, tại Châu Đốc, Long Xuyên, cư ngụ Tp. Tennessee, tiểu bang Kentucky, Hoa Kỳ. Khi ngộ thiền, ông có viết bài thơ 16 câu:

    Vào chùa hỏi các pháp tu thiền
Quí sư dạy bảo coi chừng điên!
    Kệ kinh chuông mõ là đủ lắm
Tu chi pháp ấy bị não phiền!

    Mấy lần thưa hỏi, không ai chỉ
Quí chùa hù dọa, coi chừng điên!
    Ngỡ rằng thiền học nay đã mất?
Bỏ đi mơ mộng pháp tu thiền.

    Tuổi già lần chót về Việt Nam
Nghe báo rêu rao bán sách thiền
    Mua sách ông Nhân về đọc thử
Bỗng nhiên giác ngộ tuyệt môn thiền.

    Thơ này tôi gởi mới ngủ yên
Cám ơn ông, tôi hết não phiền
    Diễm phúc cho tôi nay nhận được.
Lệ rơi! Tôi chứng tuyệt môn thiền.