Tin nổi bật

Vô trụ Vật chất, Ngài làm được không?

TÔN GIẢ AN NAN ĐÀ:

Từ chỗ ngồi đứng dậy, ra trước Đức Phật, trịch vai áo bên phải, quì gối, chắp tay bạch cùng đức Phật rằng:

– Kính bạch Đức Thế Tôn, theo sự chỉ dẫn của ông Cư sỹ Duy Ma Cật, chúng con đã biết pháp môn tu Thanh tịnh thiền này rồi, kính xin Đức Thế Tôn cho phép con trình nơi Pháp hội này, kính xin Đức Thế Tôn cho phép con?

Đức Phật liền bảo ông A Nan Đà:

– Này A Nan Đà, ông trình bày xem coi có đúng không, nếu đúng Như Lai sẽ ấn chứng cho.

Ông A Nan Đà trình bày với Đức Phật và đại chúng:

– Kính bạch Đức Thế Tôn:  Người tu Thanh tịnh thiền phải hiểu căn bản nơi Thế giới loài Người như sau:

1- Thế giới này, các động vật và thực vật là cấu tạo bằng 4 thứ: Đất – Nước – Gió – Lửa.

2- Tất cả là do điện từ Âm Dương duy trì và kéo luân chuyển, gọi là luân hồi.

3- Từ loài Người cũng như động vật hay thực vật đều phải sống bằng Tổng nghiệp của mình.

Người tu Thanh tịnh thiền, bắt buộc phải hiểu 3 nguyên lý nói trên thì mới mong tu đúng được. Còn không biết chính xác như vậy, dù có ngồi đó tu mấy đời đi chăng nữa, cũng là làm chuyện phí công vô ích.

Đức Phật khen ông A Nan Đà:

– Ông hiểu căn bản như vậy là rất phải.

Ông A Nan Đà tiếp tục trình bày thêm:

– Như Lai đã dạy chúng con: Trong Tánh của mỗi con người ai cũng có đến 16 thứ; ngoài 16 thứ này bên ngoài lại bị bao bọc thêm 8 muôn 4 ngàn cái bong bóng ảo giác nữa. Vì trong Tánh của mỗi con người có cái Tưởng là mạnh nhất, nên con người có rất nhiều Tưởng như:

1- Tưởng mình dụng công tu Thiền như thế nào đó để được giải thoát.

2- Tưởng mình lạy lục ai đó để xin họ giúp mình giải thoát.

3- Tưởng mình cầu xin ai đó cứu mình giải thoát.

Nói đến cái Tưởng, thì không thể nào nói hết được. Vì vậy, nơi trái đất này, ai Tưởng ra gì là họ làm như vậy. Nhưng, hầu hết những cái Tưởng của loài Người Tưởng ra là để lường gạt người kém hiểu biết để lấy tiền của họ.

Đức Phật khen ông A Nan Đà lần thứ hai:

– Ông trình bày rất phải. Vậy, con người muốn thoát ra ngoài sự cuốn hút Nhân quả của vật chất Trần gian phải thực hiện như thế nào?

Ông A Nan Đà trình với Đức Phật:

– Kính bạch Đức Thế Tôn: Con người muốn thoát ra ngoài sự cuốn hút của vật chất Trần gian này phải thực hiện 3 phần như sau:

1- Vô trụ với vật chất.

2- Phải nhận được tánh Thanh tịnh của chính mình và hằng sống với tánh Thanh tịnh ấy.

3- Phải tạo ra được công đức.

Đức Phật nghe ông A Nan Đà trình bày được căn bản nên hỏi ông:

– Vậy, 3 căn bản nói trên ông đã thực hiện được phần nào chưa?

Ông A Nan Đà trình với Đức Phật:

– Con hiểu, nhưng con chưa thực hiện được.

Đức Phật dạy ông:

– Phần này, Như Lai thọ ký cho ông: Sau này ông sẽ đạt được “Bí mật Thanh tịnh thiền”, nhờ sư huynh ông là ông Ma Ha Ca Diếp, ông Ma Ha Ca Diếp sẽ truyền “Bí mật Thanh tịnh thiền” cho ông làm Tổ sư thiền đời thứ 2.

Ông A Nan Đà được Đức Phật thọ ký làm Tổ Thiền Thanh tịnh đời thứ 2, ông hết sức vui mừng lễ tạ Đức Phật rồi lui ra.

Trích quyển: “Đức Phật dạy tu Thiền tông và công thức Giải thoát” – soạn giả Nguyễn Nhân.