Tin nổi bật

13. Bài kệ ngộ Thiền của bà Huỳnh Thị Thu Lan, Cà Mau

Bà Huỳnh Thị Thu Lan, sinh năm 12-12-1963, tại P.Vĩnh Thanh, TP. Rạch Giá, cư ngụ tại nhà số 214/9A, đường Quang Trung, khóm 3, P.5, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Khi ngộ thiền bà có làm bài kệ 68 câu như sau:

    Bao phen giong ruỗi tìm cầu
Tìm cầu cốt lõi đạo mầu Thích Ca
    Hôm nay trong cõi Ta bà
Chánh pháp nhãn tạng mở ra Nguồn thiền.

    Con nay đã đủ phước duyên
Hoà nhập Nguồn thiền của Phật Thích Ca
    Con nay, mới biết thấy ra
Ai theo vật lý không ra luân hồi.

    Ham mê vật lý vậy thôi
Riêng tôi, “Thôi, Dứt”, trở về nội tâm
    Nội tâm lặng lẽ âm thầm
Chính chỗ thanh tịnh là đây Niết bàn.

    Vào đây, hết khổ hết nan
Như Lai chỉ rõ có đàng Thiền tông
    Chánh pháp là ở trong lòng
Niết bàn vi diệu ở trong lòng mình.

    Khi con nhận được lặng thinh
Vì đây tuyệt đỉnh pháp mầu Thích Ca
    Nhận được, không dám nói ra
Tuyệt ý Phật Đà là pháp Thiền tông.

    Mạch Phật con nhận trong lòng
Niết bàn vi diệu, không mong bên ngoài
    Trước kia đi khắp Trần ai!
Vì con mê muội, theo hoài trầm luân.

    Thiền tông Đức Phật dạy “Dừng”
Hôm nay con biết, nên “Dừng” lại ngay
    Từ nay, không dính Trần ai
Sống với thanh tịnh, vui thay Niết bàn.

    Thường sống thanh tịnh bình an
Biết được thanh tịnh, Niết bàn là đây
    Con nghe giải thích của Thầy
Tánh Thấy thanh tịnh, là đây của mình.

    Sống với thanh tịnh lặng thinh
Xin được nép mình, lạy Đấng Từ Bi
    Thiền tông Đức Phật truyền thì
Nhận được thanh tịnh, tìm chi Niết bàn.

    Niết bàn tìm được gian nan
Chỉ cần thanh tịnh Niết bàn hiện ra
    Ngày xưa, Đức Phật Thích Ca
Dạy nơi Linh Thứu, vượt qua luân hồi.

    Chúng con, nay đã nhận rồi
Sống với thanh tịnh, luân hồi màng chi
    Thiền tông Phật dạy, con ghi
Ghi vào Phật tánh, tìm chi trong Trần.

    Con xin, kính nguyện xa gần
Nếu ai, cần nhận một phần Thiền tông
    Con xin nói rõ cho thông
Phổ đi thiền học, để mong đáp đền.

    Đáp đền bổn phận con nên
Những ai muốn biết, vượt trên luân hồi
    Chúng con xin chỉ chữ “Thôi”
Luân hồi nhiều kiếp là thôi dứt liền.

    Con nay, đại phúc hữu duyên
Nhận được Nguồn thiền của Phật Thích Ca
    Con xin kính nguyện gần xa
Hễ ai muốn biết Thích Ca dạy thiền.

       Con xin chỉ rõ ra liền
Người muốn hiểu thiền “Bí mật Thiền tông”
Được vậy, con mới trả xong
Ân đức Từ phụ, con xong kiếp này.

    Con xin cám ơn vị Thầy
Phổ đi bí mật, con đây ngộ thiền
    Lòng con thấy rất thiêng liêng
Chỉ có thiền học, con yên mọi bề.

    Hôm nay con đã được về
Về nơi chốn cũ, là quê của mình
    Con xin kính nguyện Phật linh
Giúp con về được, quê mình nghĩ ngơi.

Khi bà viết 68 câu kệ giác ngộ Thiền tông thật sâu rồi, bà cũng viết một loạt 32 câu kệ tứ cú, để bổ túc sự giác ngộ Thiền tông tuyệt sâu của bà như sau:

Không nhận cái không
Không ôm cái có
Phật tánh năng dùng
Không dính không mắc.

Hằng biết là đủ
Không thọ, không vui
Không buồn, không giận
Không tham, không phiền.

Không sân, không đọa
Không si, hằng sáng
Không nhân, không quả
Thanh tịnh, không động.

Dứt sanh, lìa tử
Âm Dương không chuyển
Nhân quả không theo
Vọng sanh, vọng diệt.

Thanh tịnh rỗng lặng
Không sanh, không diệt
Quê xưa đây rồi
Tìm đâu bên ngoài.

Chánh pháp nhãn tạng
Khai thị Thiền tông
Chỉ rõ trước sau
Đâu thật, đâu giả?

Ai theo mộng ảo
Lưu lạc sáu đường
Nhận chân cái thật
Trở về cố hương.

Cửa về cố hương
Như có như không
Không tìm được cửa
Không ôm cửa mở.

Từ không thành có
Vọng có nên không
Đây là chân thật
Thanh tịnh Niết bàn.