Tin nổi bật

14. Bài kệ ngộ Thiền của ông Nguyễn Như Nhàn, Cà Mau

Ông Nguyễn Như Nhàn, sinh năm 1936, tại tỉnh Cà Mau, cư ngụ tại nhà số 210, Phạm Hồng Thám, khóm 2, P.4, TP. Cà Mau, Cà Mau. Khi ngộ thiền, ông có làm bài kệ 52 câu, bài thơ 4 câu, và 7 câu Khai – Thị – Ngộ – Nhập – Phật – Tri – Kiến như sau:

    Quê tôi đất mũi Cà Mau                 
Có hòn Đá Bạc, có chùa Từ Quang
    Người tu cũng có muôn ngàn
Tu thiền, niệm Phật, rất nhiều người tu.

    Cũng nhiều người biết công phu
Ít người biết được, cội nguồn Thiền tông
    Phước duyên, nhận được sách thiền
Của bác sỹ Thái là người quận Ba.

    Tặng cho bốn quyển sách thiền
Hỏi ra mới biết, người thân của Thầy
    Tôi truyền cho các bạn đây
Mong người nhận được ý Thầy truyền trao.

    Ít người hiểu được âm hao
Nhiều người còn chấp, vậy là bỏ đi
    Y theo lời dạy sách này
Người cùng chí hướng, mới tường tỏ tâm.

    Bằng không chẳng nói thêm lời
E rằng chẳng có lợi gì cho ta
    Nay tôi nhận được Thiền tông
Rõ ràng tự tánh, con mong được rồi.

    Từ nay, cần phải “Buông, Thôi”
Nếu còn chấp giữ, luân hồi phải mang
    Âm Dương, Vật lý Trần gian
Không “Dừng”, không “Dứt”, Niết bàn phải xa.

    Con theo đạo Phật Thích Ca
Thiền tông, thanh tịnh, hiểu ra vậy thì
    Giữ tâm rỗng lặng, hằng tri
Trở về quê cũ, tức thì không xa.

    “Buông” bỏ những việc đã qua
“Dứt” ngay tìm kiếm, là xa luân hồi
    Tu thiền, “Dứt” bỏ mà thôi
Tu thiền, rỗng lặng hằng tri.

    Đối cảnh, vô tâm vậy thì
Không cho dính mắc việc gì với nhau
    Các việc “Buông” bỏ mau mau
“Dứt” ngay tìm kiếm, tức thì nhận ra.

    Tự tánh, vốn ở trong ta
Phật tánh hiển lộ, nhận ra cấp kỳ
    Bổn tánh thanh tịnh, hằng tri
Tâm ta rỗng lặng, khắp trùm muôn phương.

    Tánh tình, thay đổi, chẳng vươn
Khắp trong, các cõi Ta bà này đây
    Hiểu được ý chỉ của Thầy
Con nguyền góp sức, truyền trao Nguồn thiền.

    Ai người có được phước duyên
Nhận được sách thiền, cố gắng mà tu
    Tu thiền “Dứt” bỏ công phu
“Buông, Dừng, Thôi, Dứt” là tu đúng rồi.

    Mong Thầy giúp đỡ chúng tôi
Tinh tấn, tu trì, nhận được tánh không
    Hôm nay, con đã biết không
Cũng nhờ nhận được Thiền tông “Đất Rồng”.

Và 4 câu thơ:

Nguyễn sỹ tu hành đạo Thích Ca
Như nhiên thanh tịnh rõ chân tà
Nhàn cư cõi tục tâm vô nhiễm
Tự độ mình, xong độ tha.

Và ông Nguyễn Như Nhàn cũng có làm bài thơ:

Khai – Thị – Ngộ – Nhập – Phật – Tri – Kiến như sau:

Khai mở chơn tâm ngộ nhập thiền
Thị hiện tâm không, rõ diệu huyền
Ngộ đạo lòng mình luôn tự tại
Nhập vào Bể tánh thanh tịnh yên
Phật tánh nơi mình nay nhận được
Tri ân Thầy, Tổ chỉ siêu nhiên
Kiến tánh vô tâm nhận “Bảo” liền (1)

(1) Bảo châu, cũng gọi là Phật tánh.