Tin nổi bật

16. Bài kệ ngộ Thiền của ông Chung Minh Dũng, Cà Mau

Ông Chung Minh Dũng, sinh năm 1968, tại TP. Cà Mau, cư ngụ 188/8, Phạm Hồng Thám, P. 4, TP. Cà Mau, Cà Mau. Khi ngộ thiền, ông có làm bài thơ dài 112 câu:

     Tánh mình thanh tịnh hằng tri
Cái tâm vật lý chớ chi xen vào
     Biết rõ Phật tánh trước sau
Sống với Phật tánh ngày ngày an vui.

     Thân tâm thanh tịnh là vui
Rõ đường biết lối và vui trong lòng
     Nghe, thấy, biết vậy thong dong
Tâm mình thanh tịnh là xong luân hồi.

     Thiền tông Phật dạy chữ “Thôi”
Sống với Phật tánh luân hồi phải xa
     Không theo vọng tưởng, gần xa
Thấy tự nhiên thấy là “Ta” đây rồi.

     Phật ôi! Con đã hiểu rồi
Con sống Vọng tánh, luân hồi trầm luân
     Do vậy, Đức Phật dạy “Dừng”
Không ôm vọng tưởng, luân hồi dừng ngay.

     Con xin trình với Phật Ngài
Tâm con thanh thịnh vào ngay Niết bàn
     Phần này Phật chỉ rõ ràng
Không theo vật lý là an muôn đời.

     Phật ôi! Con đã ngộ rồi
Luân hồi sinh tử, thôi rồi với con
     Hiện tại con sống không còn
Không tranh, không luận, không còn thứ chi.

     Thiền tông, quả thật diệu kỳ
Không dính, không mắc là chi cũng lìa
     Ngày xưa không biết tìm kia
Dụng công quán tưởng  để tìm Pháp thân.

     Thiền tông Phật dạy không cần
Chỉ cần thanh tịnh, không cần dụng công
     Nghe lời Phật dạy, thong dong
Con nay thanh tịnh là xong luân hồi.

     Phật ơi! Nghe Ngài con “Thôi”
Luân hồi nhiều kiếp dứt rồi với con
     Hôm nay lòng con không còn
Xen vào thế sự, để còn trầm luân.

     Thiền tông Phật dạy con mừng
Mừng vì sanh tử đã dừng với con
     Từ nay con quyết lòng son
Để  tâm thanh tịnh, không còn bận chi.

     Niềm vui hiện rõ tức thì
Trần gian không có thứ chi vui bằng
     Tâm con nay đã thường hằng
Thường hằng thanh tịnh, như rằng Linh Sơn.

     Con xin kính nguyện ơn trên
Chứng cho đệ tử rất hên trên đời
     Phật ôi! Con đã biết “Thôi”
Luân hồi nhiều kiếp đã rồi với con.

     Dù cho biển cạn núi mòn
Pháp môn thiền học con luôn giữ gìn
     Kính lạy oai đức, Phật  linh
Pháp môn thiền học, con nhìn đã ra.

     Lòng từ của Phật Thích Ca
Hai lăm thế kỷ hiện ra  “Đất Rồng”
     Hôm nay con được thong dong
Cũng nhờ  “Đất Rồng” truyền pháp Thiền tông.

     Con xin kính nguyện trong lòng
Giúp người duyên lớn ngộ thì như con
     Chúng con nhất quyết lòng son
Phổ môn thiền học luôn còn thế gian.

     Người nhận được rất bình an
Luân hồi sinh tử không ràng được chi
     Thiền tông phổ biến tức thì
Người người vui sướng không chi sánh bằng.

     Con nay nhận được thường hằng
Môn thiền thanh tịnh thường hằng nước ta
     Lòng từ của Phật Thích Ca
Phổ đi thiền học, hiện ra nơi này.

     Cũng nhờ có một vị Thầy
Nhận được thiền học tại đây lưu truyền
     Dũng con, nay có đại duyên
Nhận được nguồn thiền soạn giả Nguyễn Nhân.

     Phổ đi trong nước xa gần
Năm châu bốn biển xa gần đều thông
     Đất Mũi đầu tiên có ông
Như Nhàn lãnh hội, phổ trong tỉnh nhà.

     Tiếp con là  người nhận ra
Nguồn thiền thanh tịnh Thích Ca lưu truyền
     Con không được hưởng của riêng
Cho nên nói liền cho chị Thu Lan.

     Bà con cô, bác, họ hàng
Ai có duyên lớn chỉ đàng Thiền tông
     Con xin nguyện mãi trong lòng
Giúp người muốn đạt, truyền xong pháp thiền.

     Con xin thệ nguyện Phật thiêng
Phổ đi thiền học chỉ riêng người cần
     Con xin góp được ít phần
Để môn thiền học lần lần phổ ra.

     Là con đền đáp Thích Ca
Ơn Ngài Huyền ký hiện ra  “Đất Rồng”
     Thiền tông chảy khắp núi sông
Chảy khắp  “Đất Rồng”  đến mũi Cà Mau.

     Lòng con vui sướng xiết bao
Ngàn đời muôn kiếp không sao đáp đền
     Phật ơi! Con chỉ nói lên
Nói lời chân thật đáp đền ân sâu.

     Cầu cho bốn biển Năm châu
Nhận được đạo mầu của Phật Thích Ca
     Là con đền đáp ơn Cha
Pháp môn thiền học Thích Ca lưu truyền.

     Sau cùng, trình Đấng thiêng liêng
Cám ơn môn thiền tuyệt diệu tuyệt hay
     Không quên cám ơn vị Thầy
Bày nhiều phương tiện con đây ngộ thiền.

     Ở tại đất Mũi linh thiêng
Nhiều người giác ngộ pháp thiền Thích Ca
     Tuy con ở tận nơi xa
Mà cũng nhận được, Thích Ca dạy thiền.

     Phật ơi! Con có đại duyên
Không sao nói hết, lòng riêng của mình
     Chỉ nhìn Đức Phật lặng thinh
Con lạy ba lạy, xin Ngài chứng minh.