Tin nổi bật

Không dụng công tu làm sao Phật Tánh của mình hiển lộ ra được?

Ông Trương Huyền Khánh, sanh 1945 (65 tuổi), tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Cư ngụ tại đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, Tp.HCM. Hỏi một loạt 5 câu như sau:
Câu một: Trong các Luận của Tổ sư thiền dạy, ai muốn cho Phật tánh mình xuất hiện, tâm mình phải thanh tịnh, là thanh tịnh làm sao?
Câu hai: Không dụng công tu làm sao Phật tánh của mình hiển lộ ra được?
Câu ba: Người muốn làm phật tử phải như thế nào?
Câu bốn: Tứ đại luôn luôn bị luân chuyển, tức luân hồi, cớ sao trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật dạy: Tứ đại là hằng thường và thanh tịnh?
Câu năm: Thiền sư Đức Sơn nói, các ông tu theo đạo Phật, đừng để cho Đức Phật và các vị Tổ sư lừa mình. Tại sao Thiền sư Đức Sơn lại có lời nói xúc phạm như vậy?
Trưởng ban Quản trị trả lời:
Câu một: Phật tánh xuất hiện, đây là các vị Thiền sư dạy cách tu thiền thanh tịnh:
1- Có nghĩa như sau: Khi người tu thực hành tâm vật lý của mình tự nhiên thanh tịnh, rỗng lặng mà hằng tri rồi, tức khóng còn bị các vọng tưởng lao xao trong tâm vật lý của mình nữa; tâm vọng tưởng không còn, tức thì Phật tánh của mình sẽ hiện ra, cho nên các Ngài nói: – “Tâm thanh tịnh thì Phật sanh”, còn bên Tịnh độ các Ngài dạy: “Tâm tịnh thì Độ tịnh”, cũng có nghĩa là khi tâm mình thanh tịnh rồi, tức khắc tâm mình là Tịnh độ vậy.
2- Còn tâm mình mà khởi vọng lên thì tâm thanh tịnh không còn, nên gọi là Phật tánh bị mất, nên các Ngài nói: “Tâm vọng khởi lên thì Phật liền bị diệt”.
Chúng tôi đưa ví dụ cụ thể về vật lý để ông hiểu thật rõ như: “Lý nước bị đục là vì lúc nào chúng ta cũng làm cho nó xao động, nếu chúng ta không làm cho nó động, nước trong ly sẽ dần dần trong sáng lại ngay.
Câu hai: Về dụng công tu hành để Phật tánh hiện ra. Đây là câu hỏi tuy bình thường, nhưng lại rất khó giải đến chỗ sâu mầu được. Vì chỗ sâu mầu mà khó giải đó, nên các vị dạy tu thiền, họ bảo phải dụng công kiểu này, hành kiểu nọ, để lòi ra Phật tánh.
Chúng tôi xin giải chỗ này, ông nên cố gắng nghe sẽ lãnh hội được, như các Ngài bảo các ông tu mà muốn nhận ra Phật tánh của chính mình, thì các ông hãy niệm Phật đi. Chúng ta không chịu niệm Phật mà cứ réo Đức Phật bên ngoài thì làm sao chúng ta thấy được ông Phật của chính mình.
Xin phân tích:
Hiện chúng ta đang sống trong sự cuốn hút của vật lý âm dương, tức chúng ta lúc nào cũng ở trạng thái động và chạy theo dòng luân hồi. Vì vậy, lúc nào chúng ta cũng động, nên Phật tánh không thể nào hiển lộ ra được
Đức Phật dạy:
– Các ông muốn cho Phật tánh của chính mình hiện ra, các ông chỉ cần để tâm vật lý của mình tự nhiên thanh tịnh, nhưng lúc nào cũng hằng biết là phải; còn các ông dụng công tu kiểu này, hành thiền theo kiểu nọ, tức các ông khuấy động tâm vật lý của các ông thì làm sao Phật tánh các của các ông hiển lộ ra được?
Vì nguyên lý này, mà Đức Phật dạy vị nào tu theo pháp môn Thiền Thanh tịnh là không cho dụng công là nguyên lý này vậy.
Câu ba: Người muốn làm một phật tử thật đúng nghĩa, người ấy bắt buộc phải nhận ra Tri, Kiến chân thật của chính mình, còn người không nhận ra, chỉ là mang danh từ hư ảo mà thôi!
Câu bốn: Nơi kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật dạy tứ đại hằng thường, còn Phật tánh là vô thường, Đức Phật dạy chỗ này có ý nghĩa như sau:
– Tứ đại hằng thường còn, chúng tôi xin đưa ví dụ như tánh nước, dù ở đâu cũng là nước, ở trong người, ở trong động vật hoặc ở trong ao, hồ, sông, biển, đều là tánh nước cả, nên gọi là thường. Tuy nước có luân chuyển, có luân hồi, dù ở đâu, tánh nước vẫn là tánh nước. Vì vậy, gọi tứ đại là thường trong cái chân thường là vậy. Tánh nước có luân hồi, nhưng bản chất của nước vẫn là thanh tịnh, ba đại kia cũng như vậy.
Câu năm: Đức Phật và các vị Tổ sư lừa người tu, xin giải thích như sau:
Đức Phật lừa người tu hành:
Như Đức Phật lừa người tu niệm Phật A Di Đà như sau: Ai muốn tu về nước của Đức Phật A Di Đà để thụ hưởng những thức ăn toàn là những thứ ngon và quí nhất. Đất thì bằng vàng ròng, còn cảnh thì rất tốt tươi xinh đẹp. Chim muông, toàn là những thứ chim quí như: Ca Lâu Tần Già, chim Anh Vũ, Bạch hạt, v.v… tiếng hót rất hay, người nghe lòng mình được phơi phới, v.v…
Đức Phật dạy:
Ai muốn thụ hưởng những thứ nói trên, hãy niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, mà phải niệm cho đến khi vô niệm, sẽ được Đức Phật A Di Đà rước người niệm về nước của Ngài ở. Người có lòng tham lam, ham muốn cảnh mình ở sung sướng như vậy, nên niệm cho đến khi vô niệm, khi vô niệm rồi, cái tiếng niệm của mình tự nhiên tan mất! Vừa tan mất, người niệm tức khắc được rơi vào Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh của chính mình. Khi vào trong Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh, cảnh Đức Phật A Di Đà đâu không thấy, mà chỉ thấy khắp trong càn khôn vũ trụ này mênh mông, rất đầy đủ, không thiếu thứ gì cả, những thứ trong Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh ở nơi thế giới ảo tưởng này không gì sánh được. Khi vào trong Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh rồi, các Ngài mới biết mình bị Đức Phật Thích Ca Mâu Ni gạt mình vậy.
Còn các vị Tổ sư lừa người tu:
Các vị Tổ sư lừa người tu đặc biệt hơn Đức Phật:
Như có người tu nào đến hỏi các vị Tổ sư:
– Kính thưa Tổ sư: Làm sao con nhận ra Phật tánh của con.
Tổ sư liền đáp:
– Ông biết gạo ngồi chợ hôm nay giá bao nhiêu không?
Một câu trả lời coi như lạc đề như vậy, ai lanh lợi sẽ nhận ra Phật tánh của chính mình ngay, còn bằng cố tìm ý nghĩa câu trả lời của Tổ sư, muôn kiếp như đi tìm lông con rùa, hay sừng con thỏ vậy!
Vì chỗ bí hiểm này, một ngàn người hỏi, chưa chắc có được một người hiểu.
Để giúp cho những người có duyên lớn với Thiền tông học, chúng tôi xin giải đáp như sau, mong quí vị cố gắng, nếu nhận ra hãy bám lấy ý mà các vị Tổ sư dạy.
Sở dĩ, Tổ sư trả lời như vậy, là vì các Ngài muốn người hỏi không thể nào suy nghĩ lời nói của các Ngài được, không suy nghĩ tức hết các vọng tưởng, hết các vọng tưởng tức người hỏi đã sống trong cái thanh tịnh của chính mình rồi. Chỉ một câu trả lời lạc đề ấy, mà Tổ sư Thiền tông đđã đẩy người hỏi “Rơi vào Bể tnh Thanh tịnh Phật tánh” của chính mình lúc nào mà mình không hay!
Vì chỗ quá bí hiểm này, nên chúng tôi xin lập lại, vị nào nhận ra được chỗ náy, tức khắc giác ngộ ngay! Mình giác ngộ là vì nhờ các vị Tổ sư Thiền tông lừa mình đó!
Người tu mà còn ham kiếm tìm, hoặc ham dụng công, thì đối với đạo Thiền tông coi như vô phần!
Ông Trương Huyền Khánh thốt lên:
– Suốt đời tu học của tôi, tôi chưa hề nghe ai giải nói chỗ bí hiểm của Đức Phật dạy này, cũng như biệt truyền của các vị Tổ sư Thiền tông dạy.
Ông hết sức vui mừng và cám ơn Trưởng ban. Nhiều người có mặt, ai cũng vui mừng theo.