Tin nổi bật

03. Nguyễn Quang Tiến: Đề nghị mời Luật sư để làm rõ vấn đề!

Kính gửi Viện Chủ Nguyễn Nhân và Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu, huyện Đức Hòa – Long An.

Con tên là Nguyễn Quang Tiến, địa chỉ: Đường Lâm Tiên, Thị trấn Đông Anh, Hà Nội.
Con đề nghị Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu mời Luật sư để làm rõ vấn đề.
Xem luật sư họ ý kiến thế nào? 
Liên hệ thông báo cho toàn Phật tử Thiền tông biết.
Chúng con sẵn sàng hợp tác để bảo vệ lẽ phải.   
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Nguyễn Quang Tiến.