Tin nổi bật

Bạch Phật: chúng con đã hiểu rõ ẩn ý của Ngài…

Ngài Phú Lâu Na đầy đủ lễ nghi, thưa hỏi Đức Phật:

– Kính bạch Đức Thế Tôn: Trước đây Đức Thế Tôn có dạy: Ai muốn hưởng sung sướng, muốn nhìn cảnh đẹp hãy niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà để về nước ấy ở, vì nước Đức Phật A Di Đà có đầy đủ tiện nghi và sung sướng, vậy việc ấy có thật không, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

Đức Phật dạy Ngài Phú Lâu Na:

– Này ông Phú Lâu Na: Phần này, Như Lai đưa ra ví dụ sau đây ông sẽ hiểu:

– Trong số các ông có rất nhiều người tu theo đạo của Như Lai mà còn ham muốn đủ thứ, nên Như Lai mới đem cảnh đẹp và đủ thứ quí giá cõi Thanh tịnh của Đức Phật A Di Đà để dụ các người này.

– Như ở thế giới  này, Như Lai bảo là trong giữa khu rừng già kia có vô số trái cây ngon ngọt, rất nhiều chim quí, đầy đủ những tiện nghi, ai muốn thụ hưởng hãy cố gắng phá chồi, chặt gai, cắt cỏ, sẽ vào được giữa rừng, nhận lấy những thứ nói trên. Những người lười biếng mà có lòng tham, nên ngày đêm lo phá chồi, cắt cỏ, bẻ gai, để vào được giữa khu rừng, nhưng khi họ vào được giữa khu rừng rồi, không thấy các thứ trên, mà chỉ thấy một kho vàng và ngọc.Thử hỏi, họ thích các thứ trên hay là họ thích kho báu?

Ngài Phú Lâu Na bạch Phật:

– Bạch Đức Thế Tôn: Những người ấy họ thích kho báu, chứ những thứ trái cây họ không màng để ý đến.

Đức Phật dạy:

– Phải đó, Như Lai nói cảnh giới của Đức Phật A Di Đà là để dụ những người ham muốn không bờ bến, để quên ăn quên ngủ mà niệm (nhớ) cái Phật tánh của chính mình.

Phật tánh của chính mình là gì?

Là cái Vô Lượng thọ, Vô Lượng quang, Vô Lượng công đức của chính mình.

Khi tâm người niệm đến được vô niệm rồi, bất ngờ, nhận được cái Tánh Thanh tịnh của chính mình; vì nhờ cái Thanh tịnh này mà nhìn thấy được màn trong suốt ngăn cách giữa Phật giới và thế giới loài người, bên kia màn trong suốt này là  “Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh”. Trong Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh rất kỳ diệu, không sử dụng ngôn từ của thế giới này mà diễn tả được. Thử hỏi, người dụng công niệm khi vào được vô niệm rồi và thấy được nơi Mười phương chư Phật ở, vậy, người đó có còn ham những cảnh mà Như Lai mô tả nơi cảnh giới của Đức Phật A Di Đà nữa không?

Ngài Phú Lâu Na bạch cùng Đức Phật:

– Kính bạch Đức Thế Tôn, thưa không.

Ngài Phú Lâu Na được rõ thông lời Đức Phật dạy nên trình nói:

– Bây giờ chúng con đã hiểu lời dạy của Đức Thế Tôn về niệm Phật A Di Đà. Cũng từ chỗ này, mà chúng con đã hiểu ra ẩn ý của Đức Thế Tôn.

Ngài Phú Lâu Na rất mừng, đảnh lễ Đức Phật rồi lui ra.

Đức Phật mỉm cười và dạy thêm Ngài Phú Lâu Na:

– Ông đã biết Như Lai dùng phương tiện để dụ những người ham muốn, là ông đã nhận ra yếu chỉ lời của Như Lai dạy rồi vậy.

Trích quyển “Khai thị Thiền tông” – tác giả Nguyễn Nhân.