Tin nổi bật

Tôi tu Niệm Phật chánh định Tam Muội đã 20 năm …

Thầy Thích Phổ Chẫm hỏi:

– Tôi tu niệm Phật tam muội (chánh định) hơn 20 năm. Hiện giờ khi tôi ngồi niệm Phật A Di Đà, độ một hay hai phút, tôi thấy hình ảnh Đức Phật A Di Đà hiện ra trước mặt tôi, trước lờ mờ, sau dần dần sáng rực, trùm khắp phòng tôi đang ngồi niệm, khi xả niệm, hình ảnh của Đức Phật A Di Đà không còn.

Tôi xin hỏi:

Câu 1: Nếu tu theo Thiền tông, thấy được cảnh giới như vậy không ?

Câu 2: Người tu theo Thiền tông, không tin vào tha lực, chỉ tin vào tự lực, vậy ai giúp đỡ khi mình tu hành?

Câu 3: Hiện nay là đời mạt pháp, làm sao tu  hành thành Phật được?

Trưởng ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu trả lời :

– Đây là 3 câu hỏi gay go và rắc rối của Thầy. Tuy nhiên, để giữ lời hứa, là chúng tôi xin trả lời tất cả các câu hỏi của quí vị từ xa đến viếng chùa. Chúng tôi xin kính đáp Thầy như sau:

Câu 1: Kính bạch Thầy, con là hàng con cháu  của thầy, không dám nhận lời hỏi của Thầy, con chỉ nương theo câu hỏi của Thầy, con xin lấy 2 câu trong kinh Đại thừa Kim Cang mà Đức Phật đã dạy, con xin lặp lại cho Thầy  nghe:

– Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng.

– Nhược kiến tướng, phi tướng tức kiến Như Lai.

Con tạm dịch:

– Phàm cái gì có tướng, đều là giả dối.

– Thấy tướng, mà không phải tướng tức thấy được Như Lai, tức là Phật.

Vì vậy, tu theo Thiền tông, tối kỵ nhất là thấy bất cứ hình ảnh gì bên ngoài, kể cả thấy Phật. Còn các vị Tổ sư thiền sư dạy: Gặp Phật phải “giết” Phật, còn gặp ma phải “giết” ma, chính là các Ngài dạy ở chỗ này vậy.

Câu 2: Dạ, đúng như vậy, đã bước vào tu theo Thiền tông phải tự mình là chính, cũng trong kinh Kim Cang Đức Phật dạy:

– Nếu lấy sắc mà cầu ta.

– Lấy âm thanh mà cầu ta.

– Người ấy hành theo tà đạo!

– Không thấy Như Lai, mà chỉ thấy ma!

Vì nghe lời Đức Phật dạy, nên các vị tu theo Thiền tông không nhờ tha lực bên ngoài là vậy; nếu nhờ tha lực bên ngoài, kể cả Đức Phật nào đi chăng nữa, cũng bị lạc vào đạo tà, thì trái với lời Đức Phật dạy.

Câu 3: Nếu tính đến  ngày hôm nay, căn cứ vào thời Đức Phật Thích Ca giảng đạo là đã hơn 2.550 năm rồi. Có thể nói, hiện tại là đời Mạt Thượng pháp! Thời Đức Phật còn ở thế gian này là thời Thượng pháp. Đức Phật giảng đạo cho 100 người nghe, ngộ đạo 50 hay 70 người. Còn thời Đức Lục Tổ Huệ Năng, Đức Lục Tổ chỉ cho bất cứ ai có duyên với Tổ, đều được ngộ đạo cả. Còn chúng ta là đời Mạt Thượng pháp, vô số người tu sẽ có vài người ngộ đạo.

Tại chúng ta không chịu thực hiện đúng như lời Đức Phật dạy, Ngài dạy một đàng, chúng ta lại làm một nẻo, thì làm sao ngộ đạo được. Ngộ đạo là phần đầu của sự giải thoát, mà chúng ta không làm được, thì thử hỏi, những phần cao hơn nữa của Đức Phật dạy, làm sao chúng ta biết!

Đã không biết, mà bày vẽ thêm, tô điểm thêm, chứ không phải tìm đạo. Do đó, nhiều nơi dạy đạo rất đông, thời gian rất dài, mà không thấy ai ngộ đạo cả!

Trích quyển “Tu theo pháp môn nào của đạo Phật dễ Giác Ngộ” – tác giả Nguyễn Nhân.