Tin nổi bật

Đức Phật dạy tu Thanh tịnh Thiền dành cho người làm nghề buôn bán

Ông Ưu bà tắc Triền Phương Thanh:

Từ chỗ ngồi đứng dậy, ra trước đức Phật, quì gối, chắp tay, kính trình Đức Phật như sau:

– Kính bạch Đức Thế Tôn, những lời dạy của Đức Thế Tôn, con đã nắm vững. Hằng ngày, con sống bằng nghề buôn bán, con tu theo pháp môn Thanh tịnh thiền, vậy con phải tu làm sao, kính xin Đức Thế Tôn dạy con, xin cám ơn Đức Thế Tôn?

Đức Phật dạy:

– Này ông Triền Phương Thanh: Ông hành nghề buôn bán, mà tu Thanh tịnh thiền thì việc làm hằng ngày phải như sau:

– Cứ lo việc buôn bán của mình.

– Tâm ông lúc nào cũng thanh tịnh, rỗng lặng và hằng tri.

Ông hãy lấy câu đừng chấp Ngã làm kim chỉ Nam, như:

– Việc người khác ông đừng xen vào.

– Đừng cho pháp môn mình tu là cao hơn hết.

– Không rủ người khác tu theo pháp môn Thanh tịnh thiền này.

Vì sao vậy?

– Vì mỗi người sanh ra nơi Thế giới này đều có Tổng nghiệp riêng của họ. Tuy nhiên, nếu có ai hỏi, thì ông nói cho người hỏi nghe, nhưng ông phải dè dặt. Nếu họ thích, tìm cách giúp họ, còn họ có ý gì khác, thì thôi.

Ông Triền Phương Thanh thưa hỏi tiếp:

– Kính bạch Đức Thế Tôn: Màn trong suốt của Hải Triều Âm, con tập thanh tịnh hoài, sao con không nhìn thấy được, kính xin Đức Thế Tôn dạy con?

Đức Phật dạy:

– Này ông Triền Phương Thanh: Màn trong suốt mà ông muốn nhìn thấy. Nếu ông có công đức thật lớn, thì dễ dàng nhìn thấy, còn ông không có công đức, thì khó mà thấy được.

Như Lai dạy ông: Việc thấy được Màn trong suốt không quan trọng.

Vì sao vậy?

– Như Lai đưa ra ví dụ sau đây ông sẽ rõ:

– Hiện ông đang mù mắt, mà muốn nhìn núi non sông hồ, thì làm sao ông nhìn thấy được. Ông phải biết mình đang bị mù mắt, hiện đang nhờ vị Thầy thuốc trị bệnh mù mắt cho ông. Vị Thầy ấy bảo ông làm gì, thì ông cứ làm, khi nào ông sáng mắt, mặc tình mà ngắm núi non sông hồ.

Như Lai dạy thêm cho ông rõ:

– Khi ông chưa vào được Trung tâm vận hành Nhân quả Luân hồi, mà ông muốn thấy Màn trong suốt, ông vừa khởi niệm muốn, là cái màn vô minh xuất hiện ra liền, thì làm sao  ông thấy được. Việc làm thiết thực của người tu Thanh tịnh thiền chỉ có 2 việc chánh:

1- Phải học hỏi cho thật rõ pháp môn Thanh tịnh thiền này.

2- Giúp được nhiều người hiểu để mình có công đức.

– Khi mình được khối công đức lớn rồi, không cần mong thấy và biết, cũng tự nhiên thấy và biết.

Ông Ưu bà tắc Triền Phương Thanh nghe Đức Phật dạy xong các câu hỏi của mình, ông hết sức vui mừng lạy tạ Đức Phật rồi lui ra.

(Trích quyển “Đức Phật dạy tu Thiền tông và công thức Giải thoát” – tác giả Nguyễn Nhân)