Tin nổi bật

Phương pháp Giải thoát tiện và nhanh nhất?

Ông Ưu bà tắc Lãnh Thường An:

Từ chỗ ngồi đứng dậy, ra trước Đức Phật, quì gối, chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng:

– Kính bạch Đức Thế Tôn: Kính xin Đức Thế Tôn dạy con phương pháp Giải thoát tiện và nhanh nhất, kính xin Đức Thế Tôn dạy con?

Đức Phật dạy:

– Này ông Lãnh Thường An:  Ông muốn tu Thanh tịnh thiền gọn và nhanh  nhất, ông chỉ làm có 3 việc như sau:

1- Tập cho Tâm tự  nhiên thanh tịnh.

2- Đừng xen vào chuyện của người khác.

3- Cố gắng tạo ra công đức.

Ông Lãnh Thường An hết sức vui mừng lạy tạ Đức Phật rồi lui ra.

Ông Tỳ kheo Đạm Thân Thế:

Từ chỗ ngồi đứng dậy, ra trước Đức Phật, trịch vai áo bên phải, quì gối, chắp tay trình thưa hỏi Đức Phật 2 câu:

Câu một: Con tạo ra công đức bằng cách nào?

Câu hai: Công đức lưu giữ ở đâu và để làm gì?

Kính xin Đức Thế Tôn dạy con?

Đức Phật dạy:

Một: Này ông Tỳ kheo Đạm Thân Thế: Ông tạo ra công đức là giúp cho người khác giác ngộ pháp môn Thanh tịnh thiền này, mà phải thật sự họ giác ngộ được.

Hai: Công đức này được lưu giữ trong vỏ bọc của tánh Phật, có công dụng 4 phần như sau:

1- Để đè nặng vỏ bọc tánh Người, nhờ vậy tánh Người mới mở miệng ra, cho tánh Phật được tự do ra vào.

2- Khi hết duyên sống nơi Thế giới loài Người, cái vỏ bọc tánh Phật này được tự do qua cửa Hải Triều Dương, để vào Phật giới.

3- Khi tánh Phật vào Phật giới, được điện từ Quang chiếu vào khối công đức này. Khối công đức này tự biến thành là “Ngôi nhà Pháp thân thanh tịnh” để cho 1 vị Phật ở.

4- Cũng từ số công đức này, định hình ra Kim thân 1 vị Phật.

Ông Tỳ kheo Đạm Thân Thế rõ thông những câu hỏi của mình, ông hết sức vui mừng cám ơn Đức Phật, lạy tạ rồi lui ra.

Trích quyển “Đức Phật dạy tu Thiền tông – Công thức Giải thoát” – tác giả Nguyễn Nhân