Tin nổi bật

Tại sao Như Lai lại nói “Trong 49 năm ta chưa hề nói một lời nào”?

Cụ Triệu Thế Phương, sanh năm 1924 (86 tuổi), tại Thừa Thiên Huế, cư ngự tại Tp. Los Angles, Mỹ, hỏi:
– Đức Phật dạy nơi kinh Hoa Nghiêm: Trong 49 năm ta chưa hề nói 1 câu, 1 chữ, 1 lời nào. Sao những đệ tử lớn của Đức Phật kiết tập những lời của Đức Phật dạy, rồi viết ra thành những bộ kinh như hiện nay. Xin Thầy giải rõ ý Đức Phật nói là như thế nào?
Trưởng ban trả lời:
– Đức Phật dạy, người tu theo đạo Phật phải hiểu 2 căn bản như sau:
1- Những lời Đức Phật dạy trong 45 năm đầu, Như Lai sử dụng tâm vật lý sinh diệt của Như Lai dạy 5 pháp môn Tiểu, Trung và Đại thừa, hai pháp môn niệm nữa là niệm Chú và niệm Phật.
Năm pháp môn này còn đi theo chiều vật lý, tức còn bị luân hồi trong tam giới. Nếu phân tích ra theo vật lý, Đức Phật dạy các pháp môn này là Ngài sử dụng “Tướng” của tam giới.
Nếu nói về giải thoát thì không giải thoát được!
Vì sao vậy?
Đã là có “Tướng” thì phải tuân theo qui luật: Thành, trụ, hoại, diệt!
Vì chỗ đó, Đức Phật mới nói trong 45 năm ta chưa hề dạy các ông câu nào là “giải thoát” cả
2- Còn 4 năm sau cùng của đời Ngài, Như Lai mới đem pháp môn Thanh tịnh thiền ra dạy; pháp môn Thanh tịnh thiền là pháp môn đưa người tu theo đạo Phật vượt qua cửa “Hải Triều Âm” để vào sống trong “Bể vô sanh”. Tức Như Lai dạy về phần Tánh Phật.
* Do vậy, vị nào tu theo hình tướng là bị “Luân hồi!”
* Còn vị nào tu mà sống với Tánh Phật là “Vô sanh”.
Nói thật rõ ràng hơn:
* Vị nào tu theo kinh điển của vật lý là đi luân hồi!
* Vị nào tu mà biết sống với Tánh Phật của mình là “Vô sanh”.
Cụ Triệu Thế Phương, nhận hiểu được lời Đức Phật dạy, cụ hết sức vui mừng và cám ơn Trưởng ban.