Tin nổi bật

Bố thí Ba-La-Mật

Ông Nguyễn An Huy, sanh năm 1959, tại huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, cư ngụ tại thành phố Limousin, nước Pháp, hỏi:

– Tôi nghiên cứu kinh điển của đạo Phật về “Bố thí Ba La Mật”, thật tình tôi không hiểu. Tôi có đem câu này hỏi nghĩa các vị thầy mà bạn bè chúng tôi giới thiệu, các vị ấy giảng bố thí Ba La Mật như sau:

– Người bố thí thấy mình không thật.

– Người nhận bố thí không thật.

– Người đem của ra bố thí cũng không thật.

Tại sao cái nào cũng không thật. Vậy, tất cả đều không thật, bố thí để làm gì? Không biết, ở đây Thầy giảng có trùng hợp như vậy không?

Trưởng ban quản trị chùa trả lời:

– Người giảng bố thí mà cái nào cũng không thật là bố thí “Tam luân không tịch”, tức bố thí để được hưởng phước ở cõi trời Vô Sắc.

Bố thí “Ba La Mật”, tiếng này là tiếng Phạn.

– Chữ “Ba La Mật” dịch ra tiếng Trung Quốc là “Đáo bỉ ngạn”.

– Dịch ra tiếng Việt Nam là “Qua bờ bên kia”.

Tại sao có ý nghĩa này?

– Đức Phật dạy: Ở bên bờ bên này là thế giới luân chuyển của vật lý điện từ Âm Dương nên ồn ào, không an.

– Còn qua bờ bên kia là thanh tịnh, an vui.

Bố thí “Ba La Mật” này có 2 phần bố thí:

1/- Sử dụng tài vật để bố thí Ba La Mật, thì được vô  lượng phước đức; vô lượng phước đức này sẽ dẫn người bố thí đến nơi mà người đó muốn đến trong Tam giới này.

2/- Sử dụng chánh pháp của Đức Phật dạy mà bố thí Ba La Mật, thì người này được vô lượng công đức; công đức chỉ sử dụng trong Phật giới thôi.

Nguyên văn câu này là của ông Tu Bồ Đề hỏi Đức Phật như sau:

– Kính bạch Đức Thế Tôn: Con phải bố thí làm sao được vô lượng công đức?

Đức Phật dạy:

– Ông bố thí mà có vô lượng công đức, thì ông hãy sử dụng chánh pháp của Như Lai đem đi bố thí, mà ông hãy bố thí “Ba La Mật”.

Đức Phật dạy rõ như sau:

Người nào muốn dạy người khác bố thí Ba La Mật, thì người đó phải hiểu Tánh Phật của mình là gì, tánh người của mình là sao. Khi mình biết được rõ ràng 2 phần này rồi, thì mới dạy người khác. Còn không biết được căn bản trên, vì ham danh mê tiền, sử dụng tánh người tưởng tượng ra dạy người khác, không được phước mà con đem họa vào thân.

Mình muốn dạy người khác Bố thí Ba La Mật, thì trước tiên phải học cho thông 4 câu này:

Tánh Phật là tánh thật của ta

Tánh người vọng tưởng, kéo ta luân hồi

Muốn thoát ra cảnh luân hồi

Tạo nhiều công đức, muôn đời an vui.

Vị nào hiểu căn bản 4 câu nói trên, mà biết bố thí Ba La Mật nữa, thì giải thoát rất dễ với người đó.

Trích quyển “Những câu hỏi về Thiền tông, quyển 1” – tác giả Nguyễn Nhân.